دوره انتخاب آگاهانه (پیش از ازدواج)

دوره انتخاب آگاهانه (پیش از ازدواج)

ازدواج یکى از انتخاب هاى حساس زندگى هر فرد مى باشد.

استرسِ ناشى از انتخاب یا رد این پدیده اجتماعى ، در کنار انتخاب زوج، بالاى جدول پدیده هاى استرس زاى زندگى افراد را اشغال کرده است.

خانواده نهاد اساسی جامعه است که ساختار و روابط درون آن بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. انسان برای شکوفایی در زندگی نیاز به ارتباط سازنده و سالم با دیگران دارد. در واقع ازدواج و فضای بین زوجین یکی از مهمترین عوامل شناخته شده در تجربه احساس رضایت از زندگی است. از این رو آگاهی و کسب دانش مهارت های زندگی قبل از شروع زندگی مشترک و انتخاب همسر از الزامات آغاز رابطه محسوب می شوند.

نااگاهی از تفاوت در نگرشها، باورها، الگوهای ارتباطی، ارزش گذاریها در تعارضات زوجین متجلی می شوند و در موارد حاد بدلیل عدم توانایی در حل آنها منجر به جدایی و طلاق می شود که خود سبب وارد شدن آسیب های شدید روانی، عاطفی، جسمی و مادی بر فرد، خانواده ها و در نهایت جامعه است که از آن میان می توان به مشکلات اقتصادی، کودکان تک سرپرست یا بی سرپرست، فحشا، استفاده از مواد مخدر، اختلالات حاد روانی و غیره اشاره کرد.به همین دلیل دریافت آموزش قبل از ورود به رابطه عاطفی جدی و آشنایی با مفاهیم اولیه ای همچون معنای ازدواج و رابطه متعهدانه، شناخت خود و نیازهای هیجانی، شناسایی الگوهای رفتاری مخرب و غیرسازنده و … اقدامی الزامی است.

جلسات مشاوره و آموزش پیش از ازدواج امروزه بعنوان یک ضرورت و نوعی رویکرد مکمل در نظر گرفت که مراجعین را با مهارت ها، عادات و نگرشهای یک زندگی موفق آشنا کرده و با اموزش تکنیک ها راه را برای رسیدن به یک رابطه رضایتمندانه هموار می سازد. باید توجه داشت این نوع جلسات در ردیف دوره های آموزشی قرار می گیرند و نه درمانی.

دوره ” انتخاب آگاهانه” پیش از ازدواج، از سال ١٣٩۶ در کلینیک جان زیبا توسط خانم دکتر سپیده مینوسپهر دانش آموخته دکتراى روان‌شناسى در حال برگزاری است و یکى از پر استقبال ترین دوره هاى آموزشى کلینیک مى باشد.

این دوره شامل ١٢ جلسه است که در مجموع حدوداً ۶٠ ساعت آموزش را در بر می گیرد و در طی آن افراد کاملاً به صورت عملی با معنای رابطه، ازدواج، نحوه انتخاب یار و الگوهای رفتاری خود در روابط عاطفی آشنا می شوند.