دوره مدیریت ارتباط انسانی

دوره مدیریت ارتباط انسانی

این دوره با مربی‌گری آقای عباس نوروزی و تحت نظارت دکتر امیر منشی برگزار می‌شود. در این دوره به مباحث زیر پرداخته می‌شود :

تمرین و آموزش شنوایى موثر و گفتگوى موثر

پرتکرار ترین موانع گوش دادن فعال خود را بشناسیم و آنرا بهبود دهیم

هنر خوب گفتن و نحوه ى بیان سازنده ى رنجش , تمایل و احساس

مهارت قاطعیت و تکنیکهاى نه گفتن و.داشتن روابط سازنده همراه با رضایت قلبى

حریم هاى انسانى ,فرهنگ رانندگى , مراودات اجتماعى و فضاى خصوصى افراد

زبان بدن و بیان مناسب براى ارتباط  سازنده

چگونه به جاى دلسوزى,همدلى کنیم

شناخت گیرهاى ارتباطى از طریق تست,بازى و رول پلى و تمربن براى بهبود روابط انسانى

تجربه ى آغوش بودن و صمیمیت براى خود و دیگران