سفر زندگی

 

در سفر زندگی
هر انتخاب سفری است
که یا از عشق می‌آید یا از ترس!
نمی‌دانیم برای سفر انتخاب می‌کنیم یا می‌شویم.
ولی مسافر زندگی هستیم و سفر بزرگ عشق ریسک دارد و معدودی از ما به این سفر می‌رویم.

امیر مَنِشی