حضور شاگردان دوره ٣ مهارت هاى زندگى سالم کیش در اداره بهزیستى

بمناسبت هفته بهزیستى و تقدیر از مسئولین و همکاران محترم آن اداره

حضور شاگردان دوره ٣ مهارت هاى زندگى سالم کیش در اداره بهزیستى کیش بمناسبت هفته بهزیستى و تقدیر از مسئولین و همکاران محترم آن اداره بابت اهتمام و جدیت در انجام وظائف حرفه اى بویژه حمایت در برگزارى دوره هاى آموزشى زندگى سالم