شاگردان قزوین در مرکز مدد جویان مرکز توانبخشی پویا

شاگردان دوره “مهارتهای زندگی سالم” قزوین در مرکز توانبخشی پویا

همنشینى و همدلى تعدادى از شاگردان دوره “مهارتهای زندگی سالم” قزوین با مدد جویان مرکز توانبخشی پویا – ٩٨/۰۴/١٠