معرفی کتاب دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم در شبکه‌ نسیم

شبکه نسیم در برنامه”کتاب باز”به معرفی کتاب دروغ‌هایی که به‌خود می‌گوییم ترجمه دکتر علیرضا (امیر) منشی پرداخت.

شبکه نسیم در برنامه “کتاب باز” به معرفی کتاب دروغ هایی که به خود می گوییم نوشته جان فردریکسون و
ترجمه دکتر علیرضا (امیر) مَنِشی پرداخت.

مهمان برنامه این کتاب را با اولین جمله‌ای که آغاز این کتاب است معرفی کرد:

زندگی سخت است اما رنج‌های روان‌شناختی می‌توانند غیرقابل تحمل باشند.